Dodacie a platobné podmienky

Na tejto stránke uvádzame dodacie a platobné podmienky, ktoré sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci realizuje svoju požiadavku na dodávku tovaru prostredníctvom písomnej alebo elektronickej objednávky.

V objednávke uvedie okrem identifikačných údajov najmä:

názov a presný popis tovaru,

množstvo / MJ, cenu / MJ bez DPH,

termín dodania,

prípadne ďalšie požiadavky, napr. kvalitatívne, na delenie materiálu, na prepravu tovaru, prípadne ďalšie.

Kupujúci je povinný o prepravu tovaru požiadať pri uzatváraní kúpnej zmluvy. V prípade, že takto písomne dohodnuté podmienky nebudú splnené zo strany kupujúceho, náklady spojené s márnou dopravou hradí kupujúci.

Ak nie je iná dohoda o čase plnenia a prepravy, je predávajúci oprávnený splniť záväzok bez zbytočného odkladu, pričom o tom informuje kupujúceho.

Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle ( napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod. ); takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu omeškaním.

K prevzatiu tovaru inou osobou ( napr. dohodnutým prepravcom ) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru, inak nebude tovar vydaný. Prevzatie zásielky musí oprávnená osoba potvrdiť vlastnoručným podpisom s čitateľným uvedením mena a priezviska, poprípade pečiatkou na druhopise dodacieho listu, resp. výkaze vozidla.

Kupujúci je povinný zabezpečiť začatie vykládky vozidla do 15 minút po prihlásení sa osádky vozidla na mieste dopravnej dispozície. V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.

Prístupová komunikácia na mieste dopravnej dispozície musí spĺňať kritériá minimálne cesty III. triedy alebo miestnej komunikácie minimálne funkčnej triedy C3, pričom posúdenie jej zjazdnosti je v kompetencii vodiča vozidla s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu. Kupujúci je povinný znášať vzniknuté mimoriadne náklady spojené s prepravou, ak sa preukáže, že prístupová komunikácia nespĺňa vyššie uvedené kritéria a dopravca bol uvedenýdo omylu. 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 Okamihom odovzdania a prevzatia tovaru však prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody, alebo straty, alebo odcudzenia, alebo zničenia tovaru a zodpovednosť za ochranu a narábanie s tovarom.

Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar v dohodnutej lehote, alebo ak nezabezpečí jeho riadne prevzatie, nahradí predávajúcemu škodu, ktorá mu tým vznikla. 

Splatnosť faktúr predávajúceho je 14 dní od vystavenia faktúry, pokiaľ vo faktúre nebude uvedené inak.

Oprávnené námietky k platobnému dokladu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po doručení platobného dokladu predávajúcemu, najneskôr v lehote jej splatnosti. 

Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platnej faktúre z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.

Prevzatie a doručenie tovaru kupujúcim

Kupujúci si v objednávkovom formulári zvolí jednu z možnosti odberu tovaru:

a) osobný odber na prevádzke Betorka a triedička štrkov Breznica 280, 091 01 Stropkov

b) doprava tovaru na náklady zákazníka - pri zvolení tohto spôsobu platby bude zaslaná zákazníkovi kalkulácia dopravy do miesta dodania. Po jej odsúhlasení bude na dopavu vystavená zákaznikovi faktúra, ktorú je zákazník povinný uhradiť. Po úhrade faktúry je zákaznikoví zabezpečená doprava. 

Platba za tovar a služby:

Zákazník si pri objednávke vyberie jeden z ponúkaných spôsobov platby:

a) hotovosť pri osobnom prevzatí tovaru

b) platoba kartou prostredníctvom platobného terminálu pri osobnom prevzatí tovaru. 

c) elektronická platba prostredníctvom platobnej brány ComGate
Rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internet alebo úhradou z účtu cez bánkove tlačítka bánk. Objednávka pri platbe prostredníctvom platobnej brány ComGate sa uhradí po dokončení transakcie, kedy zákazník bude presmerovaný na platobnú bránu ComGate, kde zákazník môže zaplatiť objednávku platobnou kartou VISA, MASTERCARD alebo cez zrýchlený bankový prevod s predvyplnením platobných údajov z internetového bankovníctva banky - VÚB, Tatra Banka, Slovenská sporiteľna s okamžitým prevodom peňazí na účet obchodníka.

c) Platba prevodom vopred
Tovar môžete uhradiť vopred na základe zálohovej faktúry. Zálohovú faktúru Vám zašleme emailom ihneď po Vašom zadaní objednávky prostredníctvom objednavkoveho formulára. Akonáhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. Platbu za tovar je potrebné vykonať najneskôr do 5 pracovných dní. Ako variabilný symbol pre úhradu použite číslo Vašej objednávky.