ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE "Koleso šťastia" (ďalej len "pravidlá")
Účelom tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže "Koleso šťastia" (ďalej len "súťaž") na území Slovenskej republiky. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom treba vyložiť v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť kedykoľvek zmenený a to jedine formou písomných dodatkov. Vzťah medzi organizátorom-zadávateľom súťaže je upravený samostatným zmluvným dokumentom a tento dokument upravujeje upravený samostatným zmluvným dokumentom a tento dokument upravuje len pravidlá súťaže nižšie špecifikované.

Technickým správcom súťaže je: Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753.

Organizátorom a zadávateľom súťaže je: NR, s.r.o., Hrnčiarska 1627/23, Stropkov 091 01, IČO: , DIČ: 

I. Termín konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne od 23.03.2020 do 30.04.2020 na území Slovenskej republiky (ďalej len "doba konania súťaže"). Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže na území Slovenskej republiky.
II. Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou doručenia na území Slovenskej republiky a zriadeným účtom u služby Facebook, ktorá sa rozhodne zúčastniť súťaže a to v dobe konania súťaže, ktorá je umiestnená na funpage, a súhlasí s týmito pravidlami (ďalej len "účastník", "účastník súťaže" alebo "súťažiaci").
Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, zadávateľovi či spolupracujúcimi spoločnosťami, ako aj osoby blízke týmto osobám.
Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo jednajú v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradení. Ak taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií ktoré poskytla, nestane sa výhercom a nemá nárok na výhru.V tomto prípade výhru je organizátor a zadávateľ súťaže oprávnený udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju použiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor a zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Za nekalé jednania je považovaný i neoprávnený zásah do technického zabezpečenia serveru/webových stránok, na ktorom súťaž prebieha. Účastník nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do technického zabezpečenia serveru, na ktorom súťaž prebieha, či narušovať alebo ohrozovať prevádzku tohoto serveru.
III. Výhry v súťaži a ich predávanie
V súťaži sa hrá o výhry. Výhrami sú: kupóny na nákup tovaru a samotný tovar, pričom presné množstvo a druh určuje organizátor a zadávateľ súťaže.
Výhru nemožno vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než je stanovené organizátorom a zadávateľom súťaže. Organizátor a zadávateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú právo na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora a zadávateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou a nie je na ňu právny nárok.
Súťažiaci bude v prípade výhry súťažnou aplikáciou vyzvaný k uplatneniu svojej výhry na stránkach www.betshop.sk zadaním prideleného zľavového kódu.. Každý súťažiaci môže vyhrať iba raz.
Neprevzaté ceny prepadnú k ďaľšiemu použitiu k ďaľším účelom organizátora a zadávatela súťaže.
Organizátor a zadavatel soutěže nenesie jakoukoli odpovědnost za doručeníe spťažnýczh zásielok, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky v dané formě, propadá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.
IV. Súťaž
Súťaž prebieha prostredníctvo aplikácie "Koleso šťastia" umiestnenej na webových strákach www.betonarkastropkov.sk alebo www.betshop.sk, kde súťažiaci hrajú o ceny bližšie určené v článku III. týchto pravidiel.
Výhru získa súťažiaci v prípade, že pri roztočení kolesom šťastia ukáže šípka na možnosť „Vyhrávaš“.
V. Účasť v súťaži a určenie výhercov
Užívateľ Facebooku sa stáva súťažiacim vo chvíli, keď potvrdí, že súhlasí s tým, aby o ňom aplikácia získala informácie (verejný profil a e-mailová adresa). Toto sa upravuje tlačidlom "Upraviť poskytované informácie", kde užívateľ môže zaškrtnúť neposkytnutie e-mailu. Súťažiaci majú možnosť roztočiť každý deň kolotoč a keď majú šťastie, vyhrajú.
V prípade roztočenia kolotoča šťastia, keď šípka ukáže na možnosť „Vyhrávaš“, bude hráč po gratulácii vyzvaný k vyplneniu informácií. Z dôvodu zaslania výhry sú požadované nasledujúce údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, ulica, obec, PSČ a štát.
Účastník môže súťažiť viackrát. Pokusy naviac získa zadaním svojej e-mailové adresy, odoslaním pozvánky do súťaže, vytočením „Ďalšieho pokusu“ na kolotoči šťastia , alebo môže súťažiť ďalší deň.
Organizátor a zadávateľ si vyhradzuje právo rozhodovať a určovať v dobe trvania súťaže: Dobu trvania súťaže, počet a druh výhry uvedenej v rámci tejto súťaže, pričom sa výslovne uvádza, že zadávateľ je oprávnený stanoviť množstvo výhier pre danú súťaž. V prípade, že organizátorom a zadávateľom určené množstvo výhier je vyhrané počas trvania súťaže ešte pred dátumom ukončenia celejsúťaže, nie je organizátor a zadávateľ povinný tento počet výhier akokoľvek zvyšovať a súťažiacemu nevzniká nárok na výhru a to ani v prípade, že by mu inak nárok na výhru podľa článku IV. týchto súťažných pravidiel vznikol.
V každej súťaži sa hrá o vopred presne stanovený počet výhier.
Registrácia na súťažnom webe a účasť v súťaži je bezplatná.
VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy
Účastník v súťaži súhlasí so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len "údaje") do databázy firmy organizátora a zadávateľa s názvom NR, s.r.o., Hrnčiarska 1627/23, 091 01 Stropkov (ďalej len "Spoločnosť"), a s ich spracovaním prostredníctvom spracovateľa, resp. technického správcu pre účely realizácie súťaže a odovzdania  výhry a ďalej pre marketingové účely Spoločnosti, tj. ponuka výrobkov a služieb, zasielanie informácií o usporiadaných akciách o výrokoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa  zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu neurčitú, respektíve do odvolania súhlasu. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Zb., tj. predovšetkým že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovaniu nesprávnych osobných údajov, ich likvidácii, atď. Odvolanie súhlasu s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pred ukončením doby trvania súťaže, má však za následok vyradení účastníka zo súťaže. V prípade pochybností o dodržovaní povinností Spoločnosti sa môže obrátiť na Spoločnosť.
Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátor a zadávateľ súťaže je oprávnený použiť bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko, obec, bydlisko,  emailovou adresu v médiách (včetne internetu), propagačných a reklamných materiálov zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkov s tým, že môžu byť obstarávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 5. rokov od ukončenia súťaže.
VII. Záverečné ustanovenia
Organizátor a zadávateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor a zadávateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá.  V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to spravené písomne a zverejnené na webstránke súťaže: naturkovo.sk/kolotoc
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor a zadávateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnote a meniť podmienky predávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť odovzdané výhercom v súlade s pravidlami súťaže. Takéto rozhodnutia sú účinné odo dňa ich uverejnenia na facebookovej stránke Naturkovo.
Výmena výhier či vyplatenie  peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži právnou cestou, nie je možné.
Organizátor a zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry. Podmienky vzťahu účastníka k organizátorovi a zadávateľovi v týchto pravidlách upravené sa vzťahujú i na vzťah zadávateľa - organizátora a účastníka.
Organizátor a zadávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez zdieľania dôvodov. Organizátor a zadávateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora a zadávateľa než je uvedená v týchto pravidlách.
Organizátor a zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Organizátor a zadávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži i uverejnené.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržovať.
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej  sieti Facebook.
Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpoveď na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.
V Stropkove dňa 23.03.2020